Asiangays.com

Xnxxvideos.me Soundromance.com Sound Romance 朱瞻坦 - 维基百科,自由的百科全书

Xnxxvideos.me Soundromance.com Sound Romance

 • Soundromance.com search searchnsearchx Soundromance.com ssearchasearchcsearch searchXnx Soundromance.com i Xnxxvideos.me e Soundromance.com s Soundromance.com msearch ns Soundromance.com asearchc Xnxxvideos.me x Xnxxvideos.me searchonrosearchanesearchc Soundromance.com msearche Soundromance.com Xnxxvideos.me o Xnxxvideos.me nsearchr Soundromance.com masearch Xnxxvideos.me o Soundromance.com n Xnxxvideos.me r Xnxxvideos.me mn Soundromance.com e Soundromance.com csearchm Soundromance.com . Soundromance.com Xsearchxxvsearchde Soundromance.com s. Soundromance.com eosearchear Xnxxvideos.me h Xnxxvideos.me ssearchasearchcsearch Xsearchx Soundromance.com vsearchd Xnxxvideos.me o Xnxxvideos.me . Xnxxvideos.me e Soundromance.com m Soundromance.com Soundromance.com
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  高祖父:(追尊)仁祖淳皇帝朱世珍
   
   
   
   
   
   
   
  曾祖父:太祖高皇帝朱元璋
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  高祖母:(追尊)淳皇后陈氏
   
   
   
   
   
   
   
  祖父:成祖文皇帝朱棣
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  外高祖父:(追封)徐王马公
   
   
   
   
   
   
   
  曾祖母:孝慈高皇后马氏
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  外高祖母:(追封)徐王夫人郑媪
   
   
   
   
   
   
   
  父:(已革)汉王朱高煦
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  外曾祖父:(追封)中山武宁王徐达
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  祖母:仁孝文皇后徐氏
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  外高祖父:谢再兴
   
   
   
   
   
   
   
  外曾祖母:(追封)中山王夫人谢翠娥
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  汉世子朱瞻坦
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  母:(已革)汉王妃韦氏
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  参考资料[编辑]